Friday, September 22, 2023

Compare VOLVO PENTA MD96B 136.9HP vs ISUZU UM6BG1MUG 147.5HP

Name VOLVO PENTA MD96B 136.9HP ISUZU UM6BG1MUG 147.5HP
Brand Volvo Penta Isuzu
Model MD96B UM6BG1MUG
Power 136.9HP 147.5HP